Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen.

1.1 In deze voorwaarden wordt onder afnemer verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Deurplus, hierna te noemen Deurplus BV , opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten c.q. tot het (doen) verrichten van bepaalde werkzaamheden.
 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Deurplus BV goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot levering accepteert de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer. Indien ook de afnemer naar zijn voorwaarden verwijst, zijn de algemene voorwaarden van de afnemer niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige bepalingen van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Deurplus BV en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 

3. Totstandkoming van de overeenkomst.

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgave en dergelijke van Deurplus BV zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van Deurplus BV over technische hoedanigheden van de door haar geleverde producten, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Deurplus BV. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Deurplus BV, dan wel uit het feit dat Deurplus BV uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 

4. Prijs.

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

4.2 De verkoopprijs is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op tijdens de aanbieding c.q. aanvaarding van de order voor en bij Deurplus BV geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten, vrachten, enz.

4.3 In geval van verhoging van een of meer kostenfactoren die zich voordoen nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verstrekken zijn, heeft Deurplus BV het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al zou de verhoging van de kostenfactor bij de aanbieding c.q. orderaanvaarding te voorzien zijn geweest.
 

5. Tekeningen en beschrijvingen.

5.1 De voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer ter hand gestelde tekeningen, technische beschrijvingen en inspectie rapporten blijven het uitsluitende eigendom van Deurplus BV. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet door de afnemer worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden aan derden.

5.2 In tekeningen, technische beschrijvingen of afbeeldingen opgenomen gegevens, zoals gewichten, afmetingen, capaciteit, e.d. binden Deurplus BV niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

6. Leveringstermijn.

6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Deurplus BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en dient de afnemer Deurplus BV een termijn te gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

6.2 Indien termijnbetaling is overeengekomen gaat de leveringstermijn eerst lopen na ontvangst van de betreffende termijnbetaling, Deurplus BV is gerechtigd de aflevering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van eerder gedane leveringen.
 

7. Aflevering.

7.1 Als plaats van aflevering geldt het magazijn van Deurplus BV.

7.2 Het tijdstip van levering is de dag waarop de goederen het magazijn verlaten, respectievelijk aldaar ter verzending/afhaling gereed staan.

7.3 Vanaf het tijdstip van levering is het risico van de goederen voor rekening van de afnemer.

7.4 Indien de afnemer de goederen niet ontvangst neemt is hij niettemin de kostprijs verschuldigd. Bewaring van goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
 

8. Meer en minderwerk.

8.1 Bij de prijsvormingmethode aanneming of richtprijs kan de afnemer nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming  met de gekozen prijsvorming, zonder dat een aparte overeenkomst wordt afgesloten, meer- of minderwerk opgedragen, mits het saldo van de daaruit vloeiende verrekening niet meer bedraagt dan 15% van de prijs van het werk.

8.2 Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag van meer dan €250,00 wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk bevestigd.
 

9. Montage.

9.1 Eventuele montage-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer verplicht zich bijstand te verlenen en materiaal ter beschikking te stellen dat voor de montage, installatie en /of onderhoud nodig is.

9.2 De afnemer verzorgt de aanleg van elektrische bedradingen, welke niet tot de standaard levering van de apparatuur behoren.
 

10. Reiskosten en arbeidsloon.

10.1 Bij het in rekening brengen van reisuren en arbeidsloon wordt een minimum van een half uur in acht genomen.

10.2 Verrekening van autokosten zal gescheiden op basis van kilometervergoeding volgens de geldende gegevens van de ANWB.
 

11. Oplevering.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  1. Hetzij wanneer Deurplus BV aan de afnemer heeft meegedeeld, dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
  2. Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstrekken nadat Deurplus BV schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
  3. Hetzij wanneer de afnemer de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikname van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
     

12. Betaling.

12.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking, ten kantore van Deurplus BV of op een door haar te wijzen bankrekening.

12.2 Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% of een ander door Deurplus BV vast te stellen percentage. Deze toeslag wordt eerst door de afnemer verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

12.3 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en maakt Deurplus BV vanaf de vervaldag aanspraak op de wettelijke rente.

12.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 Is de afnemer is gebreke of verzuim met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag met een minimum van €200,00.
 

13. Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Deurplus BV blijkt eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de afnemer de vorderingen van Deurplus BV ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet betaald heeft.

13.2 Deurplus BV blijkt tevens eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de afnemer de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake boete, rente en kosten.

13.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan vraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de afnemer verplicht de aan Deurplus BV (op grond van lid 1) toebehorende zaken op eerste mondelinge of schriftelijk verzoek of sommatie aan Deurplus BV terug te geven daartoe is Deurplus BV bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij afnemer aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.
 

14. Ontbinding.

Indien de afnemer zijn betalingverplichtingen niet behoorlijk of tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan vraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens Deurplus BV niet kan of zal voldoen, is Deurplus BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zulks ter keuze van Deurplus BV.
 

15. Aansprakelijkheid.

15.1 De aansprakelijkheid van Deurplus BV is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Deurplus BV wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot de hoogte van het factuurbedrag.

15.2 Deurplus BV is nimmer aansprakelijk voor andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde door afnemer en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of  gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen, etc.

behoudens opzet of grove schuld van Deurplus BV en/of haar ondergeschikten.

15.3 Deurplus BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

15.4 In geval van een onrechtmatige daad van Deurplus BV of van haar ondergeschikten is Deurplus BV slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van Deurplus BV beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Deurplus BV uitkeert.
 

16. Garantie.

16.1 De garantietermijn van de door Deurplus BV geleverde zaken bedraagt 90 dagen. Indien de afnemer bewijst dat binnen deze periode gebreken zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal dan zal Deurplus BV deze gebreken voor haar rekening verhelpen. Enige verdergaande aansprakelijkheid wordt door Deurplus BV niet vervaard.

16.2 Reclames worden door Deurplus BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen tien dagen na levering dan wel binnen tien dagen nadat de afnemer het gebrek redelijkerwijs heeft kunnen kennen, schriftelijk ter kennis van Deurplus BV worden gebracht.

16.3 De garantie vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparatie aan de geleverde zaken of installaties verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden word aangewend of op onoordeelkundige wijze is gebruikt of behandeld c.q. niet juist zijn onderhouden.

16.4 Indien de afnemer in belangrijke mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen vervallen de garantieverklaringen.

16.5 Afwijking van de garantie voorwaarden geschiedt alleen als dit schriftelijk aan de afnemer is medegedeeld en op de overeenkomst is vermeld.
 

17. Overmacht.

17.1 Tijdens overmacht worden de leveringen- en andere verplichtingen van Deurplus BV opgeschort, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.2 Indien Deurplus BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het geproduceerde of het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

17.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Deurplus BV zijn toe te rekenen. Hieronder zal onder meer zijn begrepen de situatie dat de leverancier van Deurplus BV niet of tijdig levert of wanneer om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst geannuleerd wordt.
 

18. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten tussen Deurplus BV en de afnemer is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
 

19. Geschillen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Deurplus BV en de afnemer mochten ontstaan zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om een geschil in kort geding aan de bevoegde voorzieningenrechter voor te leggen, ter keuze van Deurplus BV, hetzij aan de uitspraak van den gewone rechter, hetzij- met uitsluiting van de gewone rechter – aan het oordeel van een scheidsgerecht onderworpen zijn. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van de vestigingsplaats van Deurplus BV.
 

20. Wijzigingen van de voorwaarden.

Deurplus BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkintreding. Deurplus BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemers toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Menu